Szerzök - Heraldika

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

  

Címlista megjelenítése szerzők szerint:


 1. Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar
 2. Antallóczy Zoltán - A minden és a semmi határán
 3. Antoine B. Daniel: Az inkák * A Machu Picchu fénye
 4. Balázs D. Attila: Erdély annó 1895 -1944
 5. Balla József: Van-e még kasza: egyenes?! 
 6. Barna János - Sümeghy Dezsõ: Nemes családok Csanádvármegyében (reprint) 
 7. Bárdossy Péter - A Bárdossy család története
 8. Bene János – Szabó Péter - A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945
 9. Benedek Elek: Az adószedő
 10. Benkõ Levente: Szárazajta
 11. Benkő Károly: Marosszék ismertetése
 12. Berde Mária: Földindulás
 13. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Látogatás Kossuthban
 14. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása
 15. Bernáth Zoltán: Vádemelés
 16. Bernáth Zoltán - Holtomiglan (versek) 
 17. Bernáth Zoltán: Magyarország Európa mássága
 18. Bodrogi Imre: Vezérlő fejedelem
 19. Bokor Imre: Vörös vírus
 20. Bona Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II-III. kötet
 21. Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II. kötet
 22. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban (3., bõvített kiadás)
 23. Bondor Vilmos - A világégés hadszínterein 
 24. Bondor Vilmos - Messze van a nyíregyházi kaszárnya
 25. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai: BIHAR VÁRMEGY és NAGYVÁRAD
 26. Both Gábor - Útmutató az élethez 
 27. Böjthe Ödön - Húnyad vármegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra
 28. Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom * Bevezetés az etnoszociológiába
 29. Csámpai Ottó: Négy Esterházy egy hullása * A vezekényi csata 1652
 30. Ifj.Csámpai Ottó: A Zobor-hegyi ezredéves emlékmû
 31. Csépe Béla: Ezredfordulón
 32. Csikós György: Tündöklés és feledés
 33. Csókay András: Alagút az agyban
 34. Csucsomi: A csíkszentkirályi és krasznahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség története
 35. Czeglédi Katalin: A magyar- bolgár nyelvviszony
 36. Diószegi György – ifj. Diószegi György: A bölcsesség szeretete
 37. Domonkos László: Francia Kiss Mihály élete és halála
 38. Egy magyar néptanító önélet leírása és élményei. Kárpáti János élete
 39. Erdélyi magyar írók elbeszélései a szerelemrõl : Virágveszedelem
 40. Nagybaconi-Molnár Ferenc: Erdővidék szabadságharcosa
 41. Fazakas-Hegedüs-Hennel: A Szent Korona õrzése Koronaõrség, koronaõrök
 42. Fehér János: A nagybaconi református templom
 43. Fehér János: A vargyasi Daniel-kastély
 44. Fejes Pál: ... és még mindig homo sapiens sapiens őstörténelme
 45. Fejes Pál: Életem örömteli és bolodogtalan napjai
 46. Fejes Pál: Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőtt
 47. Fekete István : Kele
 48. Felvidéki magyar írók történelmi elbeszélései : Az örök felvidék
 49. Ferencz Csaba: Szent István király koronája
 50. Féja Géza: Visegrádi esték
 51. Földi Pál: Elárulva és meggyalázva
 52. Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657)
 53. Gönczi Tamás: Pilis titkai I.
 54. Gudenus János József: A magyarországi fõnemesség XX. századi genealógiája II.
 55. Gudenus János József: A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában
 56. Herényi István: A nyugati gyepü erõdítményei * Erõdítmények, Várak Nyugatmagyarországon
 57. Herényi István: Helytörténeti lexikon 800-1400
 58. Hollai Hehs Ottó: Nyitott kapu
 59. Hornyik Miklós: Fénykörben
 60. Hornyik Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése
 61. Horváth Árpád – Kingston-Tiszai Klára: A számkivetés nagyjai.
 62. Illésfalvi Péter: Kézdivásárhely, 1940. szeptember 13.
 63. Jókai Mór: Az aranyember
 64. Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró
 65. Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszõgyéni és bánházi Jósa család története
 66. József Álmos - Bevonulás Háromszékre 1940
 67. Katona Imre: Szépen szóló madárka
 68. Kállay Ferenc: Historiai értekezések a nemes székely nemzet eredetéről
 69. Kisgyörgy Zoltán: Harangoskönyv
 70. Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki vártúra-kalauz
 71. Koltai Gábor és Wittner Mária beszélgetése 
 72. Koltai Gábor: Velünk élő Turulmadár (Botrány Erdélyben)
 73. Kovács Kiss Gyöngy: Álló- és mozgóképek
 74. Kővári László: Erdély nevezetesebb családai
 75. Kőváry László: Erdély régiségei és történelmi emlékei
 76. Kövendi Weress Sándor - Torda őscsaládjai
 77. Kürenberg, Joachim von: Schratt Katalin - A császárváros regénye - (Reprint)
 78. Lázár Miklós: Erdély főispánjai 1540-1711
 79. Lendvai Mikós: Temes vármegye nemes családjai I-II.
 80. Lendvai Mikós: Temes vármegye nemes családjai III.
 81. Lévai- Potó: Királygyilkosságok a magyar történelemben
 82. Lévai- Potó: A magyar királyi csendõrség története
 83. Magyar írók történelmi elbeszélései : Nemzet születik
 84. Magyar Zoltán: Erdõvidéki népmondák
 85. Marton Veronika - A káldeai Teremtés mítosz
 86. Marton Veronika - A napkkelet pecsétnyomók és pecséthengerek 
 87. Marton Veronika - A sumir kultúra története
 88. Marton Veronika - Az ékírás története 
 89. Marton Veronika: I. András király korabeli imák
 90. Marton Veronika: A pártusok, a sivatag lovagjai
 91. Marton Veronika: A sumir kultúra története
 92. Marton Veronika - Világkatasztrófák
 93. Márki Sándor - Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai I.
 94. Márki Sándor - Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai II.
 95. Mihály Ferenc: Kiáltónak szava" Bibliába temetett magyar őstörténet
 96. Muráti Lili -  Szeretni kevesen tudnak
 97. Nagy Kálmán: A honfoglalás korának hadtörténete
 98. Nagybaczoni Molnár Ferenc - A remény hősei 
 99. Nagybaczini Molnár Ferenc - Erdővidék szabadságharcosa
 100. Nagybaczoni Molnár Ferenc - Örökségünk a múlt
 101. Nemeskürty István - Magyarnak számkivetve
 102. Németh Miklós Attila: Az én idõm
 103. Németh Miklós Attila: KETTÕS KERESZT avagy a GÁRDAJELENSÉG
 104. Nyáry Éva - Ősi magyar díszítőművészet
 105. Nyírfás Pyrker Dezsõ: Lét a láncban
 106. Obrusánszky Borbála: Azerbajdzsán
 107. Obrusánszki Borbála: Hunok a Selyem úton
 108. Obrusánszki Borbála: Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő
 109. Obrusánszki Borbála: Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja
 110. Obrusánszky Borbála - Szkíta tájon pata dobog
 111. Pannonia Bertája - ősi rege (Tomory Zsuzsa tanulmányával)
 112. Pályi Gyula: A Torinói Lepel
 113. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája. Birtokosok, családok története A-K
 114. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája. Birtokosok, családok története L-Z
 115. Pesty Frigyes: A Szörény megyei családok
 116. Pilis Lajos: A negrohant és felszabadított Erdély
 117. Polgárdy Géza: Nyisd fel hát a te szemeidet
 118. Regõs Sándor - DiktatúrTOTÓ * * 13 + 1 kérdés a magyar szocializmusról
 119. Réfi Attila: A császári-királyi huszárság törzstiszrti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792-1815)
 120. Rozgics Mária: Magyar élet – magyar lélek
 121. Rozgics Mária: Folyton nyíló magyar élet
 122. Rozgics Mária: Hím NEM – Nő NEM
 123. Schuller László - Ébredjetek Titanic táncosai 
 124. Seress Eszter Enéh: A bûntudat lépcsõi
 125. Sóldos László: Huszárélet - gyöngyélet?
 126. Selmeci -Dénes-Peterdi-Rochy: Kalandozó magyar labdarúgók 
 127. Sõregi Zoltán- Végsõ István: Gyorsan, bátran, hûséggel
 128. Süli Attila: Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos
 129. Sütõ András: Vadpávamenyegzõ
 130. Sütõ Gábor: Élet és halál- véges és végtelen
 131. Sütõ Gábor: Magyarabb jövõnkért
 132.  Szabó József János:  Székelyföld körkörös erődítése 1940-44
 133. Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya 
 134. Szent-Andrássy Jenõ: ÚJJÁSZÜLETÉS * Az én 56-om a te 56-od?
 135. Szentes József: LITÁNIA * Zachar József tanulmányával
 136. Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélybern
 137. Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása
 138. Szirmay Gábor: Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban
 139. Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesenyõi Szirmay család története
 140. Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-Hegyalján
 141. Szirmay Gábor: Vallás és kultúra a 14. századtól npjainkig egy magyar nemesi családban
 142. Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai
 143. Szluha Márton: Felvidéki nemes családok I.
 144. Szluha Márton: Felvidéki nemes családok II.
 145. Szluha Márton-Késmárky István: Felvidéki nemes családok III.
 146. Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai
 147. Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai I., II. kötet
 148. Szluha Márton: Szepes vármegye nemes családjai
 149. Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai I., II. kötet
 150. Szőke István Attila: Éngem a nagy kertész
 151. Szőke István Attila: Küldetéses nép a mienk
 152. Szőke István Attila: Pajkos Pisti pompás paripája
 153. Szőke István Attila: Napsóvárgó csönd * Száz szabadon szárnyaló szonett
 154. Szőke István Attila - Csudálkozó Csibe Csaba 
 155. Szuhay Balázs: Az én rendszerváltásom/Megmondtam százszor...
 156. Szûrös Mátyás: Köztársaság született "harangszavú délben"
 157. Tácsi István - A magyar megváltó
 158. Takaró Mihály: Wass Albert regényeinek világa
 159. Takaró Mihály szerkesztésébenWass Albert titkai * Válogatott levelek öt asszonyhoz
 160. Takaró Mihály: Csönd- parázson szóforgácsok
 161. Temesváry János: Erdély középkori püspökei
 162. Teleki Domokos: A Hóra-támadás története
 163. Tomory Zsuzsanna - A hét vezér nevének kapcsolatai
 164. Tomry Zsuzsanna - Karácsony 
 165. Tóth Zsigmond - Divine Antiquities. Az etruszk nyelv megfejtése és a nagyszentmiklósi aranyedények
 166. Udovesz György - A magyar katona - öltözködés, felszerelés és fegyverzet 1788-1815 között
 167. Varga Ferenc: Besztercei hegyitüzérek a Kárpátokban
 168. Vaszary János - Zörgetik az ajtót
 169. Várkonyi Tibor: Családtörténet határok nélkül I-II.
 170. Vásárhelyi Miklós - Szluha Márton: Magyar császári és királyi kamarások õsfái 1740-1918 -- I. kötet (A-G), II- (H-P); III. (R-ZS)
 171. Vetráb József Kadocsa: Égre nyíló lélek-ajtó Tanulmányok a rejtélyes Pilisről
 172. Vécsey Aurél: Hunok- magyarok eredete és vándorlásai
 173. Vécsey Aurél: Magyarok a hadak útján
 174. Vrabec Mária: Hedvig
 175. Vágner József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez
 176. Z. Kárpát Dániel: A demokrácia halála
 177. Zachar József - A mi huszadik századunk * 1918-1945-1956
 178. Zachar József: Áruló vagy áldozat?
 179. Zachar József: Egy az Isten, egy a Nemzet * Írások Jézus-hitû magyar eleinkrõl
 180. Zachar József:"Egy ezredévi szenvedés" Fejezetek a magyarság haditörténelmébõl
 181. Zachar József - Hunyadi Mátyás és kora 
 182. Zachar Péter Krisztián - Gazdasdág, politika, érdekképviselet
 183. Zala megye archontológiája
 184. Zala megye földrajzi nevei II. - A Keszthelyi Járás
 185. Zétényi Zsolt - Ártatlanul jeltelen sírban - A Kristóf-ügy
 
Keresés
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz